Python/Statsmodels workshops

Other Python workshops

Unix workshops

Go workshops